Croeso i YoungNewport! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Beth yw YoungNewport?

Dyluniwyd 'YoungNewport' gan bobl ifanc i bobl ifanc. Mae nid yn unig yn wefan gwbl ryngweithiol sy'n annog bod yn greadigol a chyfranogiad uniongyrchol ond mae hefyd yn darparu gwybodaeth i bobl ifanc 11 i 25 oed am ddigwyddiadau, newyddion, gweithgareddau, gwasanaethau a chyfleoedd sydd ar gael iddynt ar draws Casnewydd.

Ar gyfer pwy mae YoungNewport?
Ah...mae hwn yn gwestiwn hawdd. Mae oddeutu 20,000 a mwy o bobl ifanc rhwng 11-25 yn byw yn ardal Casnewydd. Mae YoungNewport yn anelu at roi gwybodaeth a chanllawiau am beth a gynigir iddynt.

Sut y gweithiwn?
Gobeithiwn eich bod yn mwynhau’r safle!

Ysgrifennwyd bron yr holl erthyglau yr ydych wedi eu darllen ar ‘YoungNewport’ gan dîm o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, sydd hefyd yn helpu i gynnal y wefan. Mae’r tîm hwn bob amser yn chwilio am aelodau newydd, felly os ydych yn hoffi’r erthyglau yr ydych wedi eu canfod yma ac yr hoffech geisio ysgrifennu un eich hun yna fe hoffent eich cyfarfod. Mae’r tîm yn cyfarfod yn rheolaidd ac mae croeso i bawb ddod draw a gweld sut mae pethau yn gweithio – does dim amodau!

Os nad ydych yn si'r a fyddech yn hoffi bod yn aelod llawn o’r tîm ond yr hoffech gyflwyno erthygl rydych wedi ei hysgrifennu, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio infoshop@newport.gov.uk a byddwn yn eich helpu chi i gael eich gwaith wedi ei gyhoeddi i eraill ei werthfawrogi. Os hoffech ysgrifennu erthygl ond nad ydych yn sicr sut i wneud hynny, rhowch wybod inni a byddwn yn eich helpu.

Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn clywed oddi wrthych os ydych yn mwynhau ffotograffiaeth, ysgrifennu creadigol, newyddiaduriaeth, cerddoriaeth, gwneud ffilmiau neu unrhyw beth y credwch fyddai’n gwneud ychwanegiad da i’r safle. Byddwn yn eich helpu i ddangos eich gwaith i gynulleidfa ehangach, eich rhoi mewn cysylltiad ag unigolion o’r un meddylfryd ac efallai y gallwn hefyd gynnig ychydig o gyfleoedd diddorol i chi.

Os ydych yn hoffi’r hyn rydych yn ei glywed, cysylltwch ag infoshop@newport.gov.uk ac fe awn ymlaen oddi yno!

Cefndir
Mae’r safle yn gweithredu o fewn eich Deg Hawl (hawliau pobl ifanc fel y cyflwynwyd hwy gan Lywodraeth Cynulliad Cymru) ac mae’n cyd-fynd â Siarter Gwybodaeth Ieuenctid Ewropeaidd.

Mae YoungNewport yn rhan o CLIC, y Gwasanaeth Cenedlaethol sy’n rhoi Gwybodaeth a Chyngor i bobl ifanc yng Nghymru, sy’n cael ei ail-ddatblygu ar hyn o bryd ac sy’n cynhyrchu safleoedd tebyg dros Gymru gyfan.

Pwy sy’n ei gynnal?
Mae ProMo-Cymru mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Ieuenctid Casnewydd a Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Casnewydd wedi gweithio gyda’i gilydd i gynhyrchu’r wefan hon. Mae Grŵp Golygyddol YoungNewport yn uniongyrchol gyfrifol am gynnwys a diweddaru’r safle, sy’n cael ei oruchwylio gan Weithwyr Gwybodaeth Ieuenctid sy’n gweithio o’r Siop Gwybodaeth.

Pwy wnaeth ei ddylunio?
Pobl ifanc mewn partneriaeth gyda ProMo-Cymru a chwmni dylunio creadigol o’r enw Burning Red, a gynhyrchodd y wefan hon.

Beth sydd arni ei eisiau?
Efallai fod YoungNewport yn edrych yn cŵl nawr, ond er mwyn iddi barhau i fod yn ddefnyddiol, mae angen ei llwytho gyda gwybodaeth gyfredol sy’n berthnasol i chi! MAE ARNOM EICH ANGEN CHI i rannu newyddion, adolygiadau, ysgrifennu creadigol, rhagolygon, erthyglau nodwedd neu ei defnyddio i ledaenu’r gair am ddigwyddiad sydd ar fin digwydd.....syml!

Sut y gallaf weld fy ngwaith ysgrifennu ar YoungNewport?
Cymerwch ddwy funud i gofrestru a gallwch ddechrau cyflwyno gwaith ar unwaith. Os oes arnoch angen cymorth, e-bostiwch infoshop@newport.gov.uk

Beth sydd mor wych am YoungNewport?
Wel yn un peth...mae’r holl gynnwys bron wedi ei greu, ei ysgrifennu a’i ddiweddaru gan bobl ifanc gyda phwyslais ar newyddion, digwyddiadau a gwasanaethau lleol.

A pheth arall ... gellir defnyddio’r wefan hon fel teclyn cyfathrebu i alluogi pobl ifanc nid yn unig i fod â llais ond i fynegi eu hunain. Enghraifft ardderchog o hyn yw Cyngor Ieuenctid Casnewydd – gellir canfod yr holl wybodaeth yn ymwneud â’r fforwm hwn yma.

A chofiwch pa mor ddefnyddiol yw gwefan YoungNewport am hyrwyddo digwyddiadau a rhoi sylw i’r holl dalent sydd allan yna. .. Mae YoungNewport yn cyrraedd cynulleidfa ehangach ac yn dangos eich cyflawniadau.

Un o nodweddion gorau'r wefan yw’r ‘Gylchfa Gwybodaeth’ - y cyfarwyddiadur ar-lein sy’n rhestru asiantaethau a mudiadau sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc ar draws Casnewydd.

Yn olaf, mae YoungNewport yn ddiogel i bobl ifanc gyrchu ati oherwydd caiff y cynnwys i gyd ei wirio er mwyn bod yn gwbl ddiogel – cyn cael ei lwytho ar y wefan!


Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50